O nas

Witamy w Słoweńskim Sklepie!

Sło­we­nia, to nie­wielki kraj wci­śnięty mię­dzy Wło­chy, Austrię i Chor­wa­cję z jed­nej strony Morze Adria­tyc­kie a z dru­giej. Jest nie­mal 15 razy mniej­sza od Pol­ski, nie­pod­le­gło­ścią cie­szy się led­wie od 1991 roku, a jedyne, co na jej temat prze­bija się do szer­szej świa­do­mo­ści to: Pla­nica, czyli naj­więk­sza na świe­cie skocz­nia nar­ciar­ska oraz fakt, że Sło­we­nia jest ojczy­zną Melani Trump, żony 45. pre­zy­denta Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ryki.

A szkoda. Bo choć Sło­we­nia jest rze­czy­wi­ście nie­wiel­kim kra­jem, to wiel­kim duchem, zamiesz­ka­łym przez cie­ka­wych i dum­nych miesz­kań­ców, a do tego zło­żo­nym z kilku bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych regio­nów. Dość powie­dzieć, że po zej­ściu z zaśnie­żo­nego stoku Alp Julij­skich wystar­czy nie­całe 40 minut jazdy samo­cho­dem, żeby poczuć śród­ziem­no­mor­ski kli­mat i bryzę na sło­weń­skim wybrzeżu. Jest też bogaty w jaski­nie region Kras oraz sły­nące z pro­duk­cji wina regiony Podra­vje, Posa­vje i Pri­morje, które dodat­kowo cha­rak­te­ry­zują fan­ta­styczne kra­jo­brazy z win­ni­cami malow­ni­czo cią­gną­cymi się na nie­zli­czo­nych pagór­kach. Naj­bar­dziej na wschód Sło­we­nii leży jesz­cze region Prek­murje, któ­rego miesz­kańcy posłu­gują się odręb­nym, cha­rak­te­ry­stycz­nym dia­lek­tem. No i nie zapo­mi­najmy o górach. O Alpach Julij­skie już wspo­mi­na­li­śmy, a są jesz­cze Alpy Kam­ni­ško-Savinj­skie, Kara­wanki, czy pasmo Pohorje. Wszyst­kie te regiony są inne, zarówno pod wzglę­dem kra­jo­bra­zo­wym, jak i nawet kul­tu­ral­nym. No i każdy szczyci się wła­sną histo­rią oraz tra­dy­cjami kuli­nar­nymi.

I wła­śnie ta róż­no­rod­ność leży u pod­staw fascy­na­cji zespołu, który od kwiet­nia 2001 roku pro­wa­dzi i roz­wija inter­ne­towy pro­jekt visit­slo­ve­nia.pl. Jest to por­tal dedy­ko­wany tylko i wyłącz­nie Sło­we­nii, dostar­cza­jący wszyst­kich nie­zbęd­nych infor­ma­cji tury­stom rusza­ją­cym na pod­bój tego pięk­nego kraju. Do tego por­tal pomaga w pla­no­wa­niu wyjaz­dów i wycie­czek, a dzięki sze­ro­kim kon­tak­tom, także orga­ni­zuje pobyty w nie­ba­nal­nych loka­li­za­cjach: win­ni­cach, ter­mach, czy cie­ka­wych hote­lach.

Na tej bazie, w listo­pa­dzie 2017 roku, powstało Biuro Podróży Star­li­ght – Tra­vel Brand, które spe­cja­li­zuje się w pro­fe­sjo­nal­nej orga­ni­za­cji wyjaz­dów, poby­tów oraz róż­nego rodzaju even­tów wła­śnie w Sło­we­nii. Nato­miast kolej­nym, natu­ral­nym eta­pem naszej misji popu­la­ry­za­cji uro­ków pań­stwa poło­żo­nego po sło­necz­nej stro­nie Alp jest Sło­weń­ski Sklep, na któ­rego stro­nie wła­śnie się znaj­du­jesz.

Uwa­żamy, że lata doświad­czeń, wyjaz­dów, pozna­wa­nia i spo­tkań ze Sło­weń­cami dają nam prawo do pre­zen­ta­cji oferty naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych dla Sło­we­nii pro­duk­tów spo­żyw­czych. Na począ­tek wybra­li­śmy te, któ­rych smaki i zapa­chy przy­wo­łują miej­sca, widoki i wspo­mnie­nia zwią­zane z kon­kret­nymi regio­nami. Dla­tego szcze­rze i bez obaw pole­camy Pań­stwu oleje i spe­cjały z pestek dyni z regionu Lju­to­mer-Ormož, czy sól mor­ską z zio­łami oraz oliwy z oli­wek, które repre­zen­tują nadmor­ską Istrię. Nato­miast osoby pla­nu­jące wyjazd do Sło­we­nii znajdą w naszym skle­pie świetny prze­wod­nik w języku pol­skim, a także bogaty zestaw map naj­pięk­niej­szych miejsc i regio­nów.